امروز
تاريخ انتشار : 1397/07/30 - 11:25 كد :90
ساخت سوله صنعتی
نکاتی پیرامون طراحی سوله صنعتی و سوله های سنگین که با منظور این کلیت طراحی شده و ساخته می‌شود. سوله سازی پیشرو صنعت در تمام نقاط ایران اماده همکاری میباشد

ساخت سوله صنعتی

طراحی و ساخت سوله صنعتی

گاهی اوقات سازندگان  سوله دوستداراین هستند به دلایلی همچون کاهش دور ریزورق، سود بیشتر و یا احساس نا امنی از سوله هایی که می خواهند  بسازند مقاطع را نسبت به طرح ارائه شده قوی تر بسازند .مثلا ارتفاع جان درپای ستون وتعداد بولت ها را افزایش می دهند ویا عرض بالها را زیاد تر می کنند و یا طول ماهیچه تیر را زیادتر می گیرند. در این میان اگرچه کل طرح قوی تر شده اما باید به نکاتی هم توجه کرد:
با توجه به اینکه میزان جذب نیرو در قاب خمشی بر اساس ماتریس سختی بوده و ممکن است با قوی تر شدن یک قسمت، نیروی بیشتری هم جذب شود ، لازم است بر این اساس کنترل هایی صورت گیرد تا افزایش نیروی داخلی عضو نسبت به نیروی دیده شده در طراحی سوله خطرساز نباشد . مثلا جذب لنگر بیشتر در انتهای تیر، نیازمند پیچ های بزرگتری دراتصال تیر به ستون می تواند باشد . با جوش دادن و تقویت بیش از حد پای ستون با استیفنرهای متعدد می توان باعث جذب لنگر در یک اتصالی که مفصلی فرض شده گردید و موجب گسیختگی در پای ستون یا ورق کف ستون یا بولتها و یا واژگونی فونداسیون سوله شد .


طراحی  وساخت سوله صنعتی (نیم طبقه اضافی)

اصولا تجربه نشان داده است اضافه شدن یک سوله (دوقلو یا بچه سوله و…) به طراحی سوله صنعتی موجود یا در حال طرح  معمولا نه تنها باری به آن اضافه نمی کند بلکه با توجه به مهار آن  وایجاد لنگرهای برعکس در ستون آن هم از نظر تنش و هم از نظر جابجایی وضعیت آن را بهتر می کند . اما در مورد سوله هایی که قرار است به صورت دو قلو یا چند قلو یا با یک بچه سوله طراحی شوند ، اما فعلا کارفرما قصد دارد که یکی از آن ها را بسازد و بعدها در صورت تأمین مالی بخش دیگر را بسازد ، قضیه فرق می کند و از آنجا که در چند سالی که این سوله به صورت تنها استفاده می شود ، چنانچه مورد فشار بار باد ماکزیمم یا برف که برای آن طرح شده قرار گیرد ، ممکن است عملکرد دیده شده در طراحی سوله صنعتی را نداشته و تخریب گردد.در این موارد اولا بایستی سوله ای که فقط قرار است ساخته شود را نیز جداگانه مدل نمود و آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دارد . چنانچه تنش های این سوله به تنهایی بیشتر از حد مجاز است لازم است آن را تقویت نمود ، اما اگر صرفا در حالت تنها جابجایی آن قدری از حد مجاز جلوتررود به نظر می رسد می توان تا حدودی خاص که باید به تأیید دستگاه های زیربط برسد و این میزان بستگی به تعهد کارفرما در مورد ساخت قسمت نهایی سوله در مدت زمان محدود دارد می توان این جابجایی را نادیده گرفت.

 ساخت سوله صنعتی

تحلیل دو بعدی یا سه بعدی

تحلیل و طراحی سوله و سازه صنعتی به صورت سه بعدی پیچیده می شود و به مهاربند های سقف بستگی پیدا می کند و حتی اعضای فشاری هم نیرو می گیرند.
برای کنترل جابجایی سوله و استفاده از ظرفیت به هم پیوستگی قاب ها نیاز به مدل سه بعدی هست.
در مدل سه بعدی از نصف بودن چشمه باربر قاب های اول و آخر نسبت به سایر قاب ها و وجود ستون های باد و تیر نعل درگاه و کلاف و حتی دیوار و گاهی کوچکتر بودن فاصله دو قاب اول و دوم برای کاهش جابجایی می توان استفاده کرد.
می توان از بادبند در قابهای ابتدا و انتها برای مهار بیشتر آنها استفاده نمود.
باید فونداسیون های این دو قاب برای نیروهای بیشتر باد طراحی شوند.
با توجه به کاهش جابجایی سوله و کاهش اثر پی دلتا ممکن است تنش های سوله از حالت دوبعدی کمتر گردند. اما با توجه به اینکه ممکن است تحلیل خیلی دقیق نباشد و یا در عمل خوب کار نکنند بهتر است برای کاهش تنش ها از این روش استفاده نگردد . بلکه صرفا به خاطر جابجایی از این روش استفاده گردد که خطر خاصی ایجاد نشود.
بهتر است در حالت استفاده از تحلیل سه بعدی برای کنترل جابجایی سوله در قاب دو بعدی جابجایی سوله به عددی مانند دو برابر جابجایی مجاز سوله محدود گردد تا از عملکرد سوله اطمینان حاصل شود.
در حالت تحلیل دو بعدی تنش های خارج صفحه مانند پیچش ناشی از نیروی طولی جرثقیل یا خمش های حول محور ضعیف تیر و ستون ها دیده نمی شود.
در هر حال تحلیل سه بعدی واقعی تر است و در واقع علاوه بر بادبندهای سقف بدلیل اتصال Z ها به یکدیگر و پوشش سقف توسط ورق موجدار ، اصولا قابهای سوله به هم مرتبط هستند و با هم کار می کنند.

 ساخت سوله صنعتی

طراحی وساخت سوله صنعتی

شکل 1 – طراحی و ساخت سوله صنعتی
ترکیبات بار طراحی و ساخت سوله صنعتی

برخی افراد قبل از بارگذاری سوله مقایسه بین برش پایه ناشی از زلزله و باد می کنند و فقط نیرویی که برش پایه بیشتری دارد را به سازه اعمال می کنند. (معمولا بار باد)
در حالیکه اصولا این دو تفاوتهای زیادی هم دارند ، از جمله:
A –  بار زلزله صرفا به مراکز جرم به صورت نقطه ای وارد می شود و به هر کجا که جرم وجود دارد. اما بار باد به هر کجا که پوششی وجود دارد اعمال می شود و توزیع آن به شکل خطی است.
B –  اصولا توزیع بار زلزله در سوله های متقارن ، در دو طرف مشابه است . مثلا در تیرها و ستون های دو طرف اما در مورد بار باد در یک طرف ، فشار و در یک طرف مکش داریم و در ستون سقف شیبدار مکش هایی هم به سمت بالا داریم که عکس العمل های ویژه ای را در اعضای قاب و تکیه گاهها حاصل می کند.
اثرات تغییرات LTB وK تیر و ستون
اصولا هم تیر و هم ستون در سوله از جنس تیر ستون هستند و در هر دوی آنها عموما ویژگی تیر غالب است تا ستون به دلیل سبک بودن بارها ، عمده تنش ایجاد شده در اعضا به شکل خمشی است نه فشاری . مگر در مواردی که ستون دارای جرثقیل سنگینی باشد که درصدی از تنش هم ناشی از نیروی محوری خواهد شد . لذا اصولا بحث بیش از حد درباره K خیلی در سوله ها مصداق پیدا نمی کند و اصولا عددی بین 1.3 تا 2 را می توان به عنوان K ستون به کار برد و تاثیر چندانی بر ابعاد سازه نخواهد گذاشت . اما در مورد گزینه LTB نرم افزار از این عدد در دو جا استفاده می کند. اولا عدد LTB کوچکتر از 1 به این معنی است که طول مهار نشده ستون کاهش داده می شود. مثلا اگر LTB ستون 0.5 تعریف شود و K آن 1.3 :

ضریب لاغری: یعنی بر شکل کمانش عضو و معادله کمانش آن تأثیرمی گذارد و از آنجا بر تنش مجاز فشاری . تا اینجای قضیه چندان دور از واقعیت نیست ،اما LTB به عنوان فاصله مهارهای جانبی بال فشاری هم برای برنامه شناخته می شود و از آنجا ممکن است در تعیین تنش مجاز خمشی تأثیر فراوانی داشته باشد . در حالیکه در بسیاری حالات قوطی به کار رفته در دل ستون یا در وسط جان اجرا می شود و یا چسبیده به بال کششی و استفاده از آن به عنوان مهار جانبی بال فشاری در محاسبات صحیح نیست .البته راه حل ساده پیشنهاد شده در این رابط جوش دادن یک ورق تقویت جان بین بال فشاری و قوطی مهاربند می باشد.

 ساخت سوله صنعتی
 

گیرداری فونداسیون در طراحی سوله صنعتی
فونداسیون های گیردار

باید کف ستونها تحت همه حالات بار طراحی شوند (و بولت ها) چون ممکن است در یک حالت بزرگ باشد ولی نیروها کم باشند و در حالتی دیگر e متوسط باشد ولی کشش یا فشار در ستون زیاد باشد .
همچنین در صورتی که بخواهیم از فونداسیون منفرد استفاده کنیم ، ناپایدار است . چرا که نهایت e که می تواند از  بزرگتر باشد تا قسمتی از پی تحت کشش بیفتد  است و از آن به بعد پی ناپایدار می شود و همانطور که می دانیم همیشه در حالت گیردار e بزرگتر از  است . چون معمولا لنگر زیادی در پای ستون وجود دارد و نیروی محوری کمی بنابراین e=    همیشه عدد بزرگی است .
ضمنا در صورت استفاده از فونداسیون نواری روی پیچش شناژهای رابط طولی نمی توان حساب کرد چون بار باد همزمان به همه قابها وارد می شود (همینطورسایر بارها) و چنانچه دهانه سوله بزرگ باشد فونداسیون های نواری عرضی هم شاید خیلی کارساز نباشد. چون اولا باید آنها را طراحی نمود (آرماتور و بلندشدگی آنها را ) و ثانیا تغییر شکل آنها باید بررسی شود که از حد مجاز بیشتر نباشد. ضمنا همان تغییر شکل (چرخش فونداسیون) هر چقدر هم که ناچیز باشد ، باید اثر آن را برروی جابجایی سوله بررسی کرد.  ضمنا معمولا وصل کردن فونداسیون به صورت نواری بسیار پرهزینه است .

1) اصولا هیچ دیتایلی برای فونداسیون صرفا مفصلی و گیردار نیست.

2) چگونگی اعمال گیرداری نسبی در فایل و دتایل اجرایی آن نیاز به تحقیق دارد مثلا نمی توان گفت چه اتصالی 25%گیرداری دارد . اما در کل می توان گفت هر اتصالی حداقل 10% گیرداری را دارد که از ظرفیت آن می توان برای کنترل جابجایی سوله استفاده کرد . اما باید بولت ها وفونداسیون را هم بر آن اساس طراحی نمود.

گاهی گیرداری نسبی درمورد باری مثل برف تعریف می شود ولی در مورد باری مثل باد نسبت های بدست آمده بین لنگر جذب شده در حالت گیردار و نیمه گیردار متفاوت است.

نکات جرثقیل در طراحی  وساخت سوله صنعتی
اول نوع پل جرثقیل (تک پل یا دو پل ) در ابتدا مشخص گردد. چون این گزینه به سه عامل مربوط می شود: یکی فاصله چرخ های راهبر پل ، دوم وزن پل و سوم محل حرکت ارابه که در حالت تک پل زیر پل و در حالت دو پل روی آنها می باشد .
لازم است پل بر اساس تنش مجاز ، اثر خستگی ، خیز (و پیش خیز لازم) و کمانش موضعی طرح شود .
برای طراحی سوله صنعتی کامل و دقیق که دارای جرثقیل است ، بایستی وزن پل ها، وزن ارابه ، فاصله چرخ های ارابه و راهبر پل معلوم باشد و بایستی این اعداد در نقشه ها ذکر شود تا از مسائل و خطرات بالقوه آتی جلوگیری گردد. مثلا اگر سازنده وزن پل بیشتری را ارائه کند یا فاصله چرخهای راهبر را کمتر کند، خطرناک خواهد بود.
 بهتر است خیز پل و حماله براساس رابط کنترل شود یا باید توجه نمود که نوع نشیمن جرثقیل نیز خیلی مهم است. اگرچه استفاده از نشیمن کربل که به ستون جوش داده می شود اصولا مطلوب تر است (چون عضو بالای آن ضعیف نمی شود) ما در مواردی که نیروی زیادی به نشیمن جرثقیل وارد می شود بهتر است از ستون های لبه دار استفاده کرد تا خطر شکستگی کربل یا جوش آن به ستون برطرف گردد.

 

 ساخت سوله صنعتی

ساخت و طراحی سوله صنعتی

طراحی سوله/ طراحی سوله صنعتی/ فنداسیون سوله/ نکات طراحی سوله /

سوله صنعتی پیش ساخته #  انواع سوله های صنعتی #  دانلود نقشه صنعتی # سقف کاذب صنعتی #  ابعاد سالن صنعتی #  راه اندازی سوله صنعتی #  ساخت سوله صنعتی #  ابعاد سوله ی صنعتی #  ارتفاع استاندارد سوله صنعتی #  هزینه ساخت سوله صنعتی #  سوله ارزان صنعتی #  هزینه ساخت سوله صنعتی #  سوله صنعتی پیش ساخته #  سوله سبک صنعتی #  هزینه سوله صنعتی #  اجاره سوله صنعتی #  ابعاد سالن صنعتی #  هزینه ساخت سالن صنعتی #  ارتفاع سالن صنعتی #  طراحی و ساخت سوله صنعتی  #  طراحی و ساخت سالن صنعتی # سوله ارزان صنعتی #  سوله سبک صنعتی #  هرینه سالن صنعتی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ساخت و نصب و پوشش سوله صنعتی با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید .


تلفن کارخانه : 2249360-0283

تلفن دفترمرکزی : 09372826462

برچسب ها 

سوله - ساخت سوله - کارخانه سوله سازی - شرکت سوله سازی - طراحی و ساخت سوله - قیمت ساخت سوله - سوله سازی مدرن - سازه فلزی - نصاب سوله -پوشش سوله - سوله سازی تهران - سوله سازی قزوین - سوله سازی گیلان - سوله سازی مازندران - سوله سازی آبیک- سوله سازی تاکستان - سوله سازی کاسپین - سوله سازی همدان - سوله سازی نظر آباد - سوله سازی زنجان - سوله سازی اصفهان - سوله سازی یزد - سوله سازی لرستان - سوله سازی کردستان - سوله سازی سنندج - سوله سازی تبریز - سوله سازی دماوند - سوله سازی ورامین - سوله سازی فیروزکوه - سوله سازی گرمسار - سوله سازی سمنان - سوله سازی شیراز - سوله سازی - خوزستان - سوله سازی یاسوج - سوله سازی هرمزگان - سوله سازی کرمان - سوله سازی کرمانشاه - سوله سازی ایران - سوله سازان - تلفن سوله سازی -مزایای ساخت سوله تولید کنندگان سوله 

you tube linkedin twitter facebook